top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Epona BVBA / Dierengedragstherapeut Sarah Schaerlaeckens

 

Art. 1.Toepassing algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen, diensten van en overeenkomsten met Epona BVBA en haar divisies ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. 

 • Door het bezoeken van deze website verklaard u kennis te nemen en akkoord te met de algemene voorwaarden van Epona BVBA. In geval van gebruik te maken van de diensten van Epona bvba bevestigt eveneens de klant impliciet kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. 

 • De klant is op de hoogte dat Epona BVBA enkel begeleiding en advies geeft en onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is over de uitvoering hiervan door de klant. 

 • In geval van interpretatieproblemen hebben onze Nederlandstalige algemene voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden in andere talen. 

 

Art. 2.Aanbiedingen, diensten en orderbevestiging

 • Alle aanbiedingen en diensten van Epona BVBA zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. 

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de zich mondeling, per mail of digitaal via de website inschrijft voor de dienst. 

 • Aanbiedingen en diensten gelden niet automatisch voor enige toekomstige opdracht.

 

Art. 3.Tarieven

 • De tarieven aangerekend voor de diensten wordt jaarlijks aangepast conform de gezondheidsindex. 

 • Deze tariefaanpassingen gelden voor alle diensten behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen. 

 • De tarieven en eventuele verplaatsingskosten zijn terug te vinden op de website en zijn incl BTW tenzij anders aangegeven. 

 

Art. 4.Annulering  van de dienst

 • Annulatie door de klant dient zowel telefonisch als per mail te gebeuren. 

 • Bij annulatie door de klant van een individuele consultatie of cursus minder dan 48u voor de start van de dienst, dient de klant het overeengekomen tarief integraal te betalen. Indien er werd vooruit betaald, vervalt deze dienst.

 • Bij annulatie door de klant van een groepscursus, workshop of lezing wordt een administratieve kost van 50% van de dienst aangerekend indien u annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, workshop of lezing. Indien u annuleert binnen 14 dagen voor aanvang, wordt er geen inschrijvingsgeld terug betaald. 

 • Epona bvba heeft het recht om diensten af te lasten, er wordt in samenspraak met de klant een andere datum afgesproken of het reeds betaalde bedrag wordt terug betaald aan de klant. 

 • Indien Epona bvba om bepaalde redenen de dienst niet kan uitvoeren of verderzetten, heeft Epona bvba het recht om de dienst stop te zetten. Betaling dient dan enkel te gebeuren van de reeds opgenomen diensten. 

 

Art. 5.Betalingsmodaliteiten

 • Particulieren dienen contant te betalen of via de Payconic App op het moment van de dienst. Indien zij wensen om via overschrijving te betalen, dient de betaling 48u vooraf uitgevoerd te zijn via overschrijving op rekeningnummer van Epona bvba BE70 7370 5943 9825 met vermelding ‘de gevraagde dienst + naam dier'. Indien gewenst kunnen zij achteraf een factuur verkrijgen.

 • Bedrijven ontvangen op aanvraag een factuur.  De facturen van Epona BVBA zijn contant betaalbaar tenzij een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zonder disconto of korting afgesproken wordt. 

 • Bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, zullen vanaf de vervaldag op het onbetaald bedrag van de betrokken factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn gelijk aan de rente bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 (gewijzigd bij Wet van 22 november 2013) betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

 • Eveneens is de klant bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, ten titel van schadebeding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op de vervaldag onbetaalde factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van Epona BVBA een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van grotere werkelijk geleden schade. 

 • Epona BVBA behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 • Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan Epona BVBA schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de klant, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14  van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004. 

 

Art. 6.Klachten – protest van factuur

 • Elk protest dient per e-mail aan Epona BVBA te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. 

 • Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen/saldofacturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Art. 7.Aansprakelijkheid

 • Epona BVBA verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Epona BVBA zijn middelenverbintenissen.

 • Epona BVBA is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering, schade of het niet behalen van het gewenste resultaat.

 • Epona bvba is kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de klant, zijn of haar dier, andere personen of materiaal. De klant blijft verantwoordelijk voor zijn of haar dier tijdens en na de diensten door Epona bvba. 

 • Epona BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Epona BVBA zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Epona BVBA of een aangestelde/uitvoerder.

 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Epona BVBA het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Epona BVBA geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun diensten.

 • De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

 • De klant dient te beschikken over een familiale verzekering waarin zijn of haar dier is opgenomen. 

 

Art. 8.Aanlevering bronbestanden, documenten – intellectuele eigendom

 • Alle documenten waaruit onze intellectuele dienstprestaties blijken of zijn vervat, blijven ten allen tijde onze eigendom. De klant erkent dat alle rechten op daarop bij uitsluiting toekomen aan Epona BVBA en dat hij daar zelfs geen enkel recht op kan doen gelden. De klant erkent dat de vermelde items, evenals de ermee samenhangende knowhow, methoden ontwikkelde software, de exclusieve eigendom zijn van Epona BVBA en in aanmerking zouden kunnen komen voor intellectuele beschermingsrechten. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs niet gedeeltelijk zonder schriftelijke toelating van Epona BVBA. De klant ziet bij deze uitdrukkelijk af van de mogelijkheid om daaromtrent enig recht aan te voeren en de bekomen informatie aan te wenden om een aanvraag te doen voor een intellectueel beschermingsrecht. Hij verbindt zicht tot geheimhouding en zal zich ervan onthouden. 

 

Art. 9.Verwerking persoonsgegevens

 • Epona BVBA wordt in functie van de nieuwe Wet op de Verwerking van Persoonsgegevens (GDPR) niet aanzien als “verwerker” van persoonsgegevens, en in die zin zal er met de opdrachtgever/klant geen verwerkersovereenkomst worden opgemaakt. Epona BVBA treedt steeds op als verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. Daarnaast vindt Epona BVBA de bescherming van de persoonsgegevens van de klant uitermate belangrijk en heeft zij ook een privacybeleid opgemaakt. Dit is terug te vinden op de website https://www.hondengedragsbegeleiding.be.

 

Art. 10.Overmacht

 • Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Epona BVBA geen controle heeft, bevrijden Epona BVBA, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

 • Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Epona BVBA tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Art. 11.Nietigheid

 • Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Epona BVBA en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Art. 12.Wijzigingen

 • Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze algemene voorwaarden, kunnen deze gewijzigd of aangevuld worden door Epona bvba. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op www.hondengedragsbegeleiding.be en gelden vanaf het moment dat ze gepubliceerd worden.

 

Art. 13.Kennisgevingen

 • Alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige overeenkomst en/of haar uitvoering, dienen te gebeuren per gewoon schrijven of e-mail aan de adressen bij aanvang van de overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere partijen per aangetekend schrijven, behoudens anders bepaald in een overeenkomst of offerte. 

 

Art. 14.Pandclausule

 • Tot zekerheid van al haar verbintenissen, uit welke hoofde ook, zo contractuele als buitencontractuele, t.a.v Epona BVBA, verleent de klant een pand op al haar huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welken hoofde ook, zoals onder meer, handelsvorderingen, vergoedingen uit hoofde van prestaties en diensten en vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.

 

Art. 15.Toepasselijk recht-bevoegde rechtbank

 • Op alle diensten van of overeenkomsten met Epona BVBA en leveringen en werken door Epona BVBA is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd waar de maatschappelijke zetel van Epona BVBA is gelegen.

 

Laaste update op 09 juli 2023

 

Schrijf je in                                                                                                                                                                        Praktische info I Over I Contact

bottom of page